Mental Check-Up

Denizcilik doğası gereği diğer pek çok sektör ve meslekten daha yoğun ve zor koşullarda çalışmayı gerektirmektedir. Şüphesiz bu zor koşullarda sürdürülebilir şekilde verimli performans sergilemek mental sağlık ve dayanıklılıkla ilişkilidir. Teknik bilgi ve deneyimle birlikte koşulların ve pozisyonun gerektirdiği kişilik özellikleri ve psikolojik sağlamlığa sahip olmak personelin işe alınması hususunda dikkat edilmesi gereken en önemli kriterlerdendir. Bu noktada Mental Check-Up işe alınacak personelin kontrat öncesinde gemide çalışmaya ve yaşamaya hazır olup olmadığını değerlendirmek için kapsamlı ve oldukça işlevsel bir enstrüman olarak kullanılır ve bulgular rapor haline getirilerek şirkete sunulur.

Mental Check-Up dahilindeki psikolojik test ve ölçeklere aşağıda yer verilmiştir. Testler paket halinde sunulmakta olup paket içerikleri pozisyonların yetkinliklerine göre düzenlenmektedir.

MMPI

MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory – Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) testi, kişilik özelliklerini bilimsel ve objektif olarak ortaya koyan, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu nesnel açıdan değerlendirmeyi hedefleyen bir testtir. Test, klinik değerlendirme için 10 alt puana ayrılır (Hipokondriazis, Depresyon, Histeri, Psikopatik Sapma, Maskülinite – Feminite, Paranoya, Psikasteni, Şizofreni, Hipomani, Sosyal İçe Dönüklük). Testin, katılımcı tarafından manipüle edilmeye çalışılması halinde bulgularda bu durum da saptanabilmektedir. MMPI testi kişilik bileşeninde zorlukların ve olası patolojilerin saptanmasında kapsamlı, işlevsel ve güvenilir bir testtir.

MOXO

Moxo Dikkat Testi;  dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite performansını ölçen, uzmanlar tarafından uygulanan, görüş ve duygu içermeyen, bir testtir. Dikkate eşlik eden  odaklanma, çeldiricilerle mücadele, dürtüsellik, dikkati sürdürme gibi alt bilişsel beceriler günlük hayatta her an kullanılan işlevlerdir. Kişinin bu yürütücü işlevlerde yaşadığı zorluklar iş ve akademik performansını da etkilemekte ve var olan potansiyelin performansa yansımasına engel olmaktadır. Denizcilik sektöründe ise bu beceriler özellikle iletişim kurarken, kriz anlarında karar verirken ve operasyonlar sırasında ayrıntıları ele alırken kullanılmaktadır. Personelin bilişsel becerilerinin beklenen düzeyin altında olması durumunda insan faktörüne bağlı iş kazalarının yaşanması pek şaşırtıcı olmayacaktır.

NEO PI-R

Yetkinlik değerlendirme ve yetkinlik geliştirme amacıyla kullanılan bir kişilik ölçüm aracıdır. Kişinin envanterde verdiği yanıtlardan kapsamlı değerlendirme raporları oluşturulur. Bu raporların incelenmesiyle kişinin davranışları, eğilimleri, tutumları, yaklaşımları, iş ortamında sergilediği güçlü yönleri ve gelişme ihtiyacı gösteren özellikleri hakkında bilgi edinilir. Kişinin; Problem Çözme (düşüncelerini organize etme, karar verme, risk alma), Planlama, Organizasyon ve Uygulama (hareket odaklılık, sorumluluk bilinci, değişime açıklık, liderlik özellikleri), Kişiler Arası İlişkiler (açıklık, diğerlerine güven, uyum, sosyallik), Duygu ve Ruh Hali (kişinin öz değerleri, özel ve iş yaşamına yaklaşımı, duygusal dengesi ve zekası, öz disiplini ile kontrolü ve stresle ve kaygıyla baş etme yöntemleri) gibi çeşitli alanlardaki yetkinlikleri hakkında bilgi edinilir.

PSA

Psychological State Analysis – Psikolojik Durum Analizi, kişilerin psikolojik durum analizinin yapıldığı ölçeklerden oluşur. Depresyon, anksiyete, stres düzeyi, öfke kontrolü, psikolojik iyi oluş ve psikolojik dayanıklılık gibi ölçümleri içeren ölçekler standardize, geçerlik ve güvenirliği yüksek ölçme araçlarıdır.